Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Kas ir komunikācija?
Vārds komunikācija ir radies no latīņu vārda "communicare", kas nozīmē dalīties.
Zinātnieki komunikāciju ir definējuši sekojoši:
“Dalīšanās ar pieredzēm, balstoties uz kopīgām interesēm" /Wilbur Lang Schramm/
“Komunikācija ir process, kas palielina kopīgās intereses” /Denis McQuail/
“Komunikācija ir faktu, ideju, viedokļu vai emociju apmaiņa starp diviem vai vairāk cilvēkiem”/Newman & Summer/
“Tā ir informācijas apmaiņa un nodomu pārnese" /Katz & Khan/

Definīcija:
Komunikācija ir saprašanās divpusējs process, kura ietvaros dalībnieki ne tikai apmainās ar informāciju, ziņām, idejām un sajūtām, bet arī rada kopīgu nozīmi.

Citos vārdos - komunikācija ir PROCESS ideju apmaiņai, kas tiek kodētas ziņojumos, lietojot dažādus informācijas KANĀLUS. Tas ir nepārtraukts process un var tikt TRAUCĒTS ar dažādām komunikāciju BARJERĀM.

Jautājumi Jums
Kāds ir komunikācijas galvenais mērķis?
Kā Jums liekas, kāpēc komunikācija ir svarīga sociālajam uzņēmumam?

Uzdevumi / Rīki
Izlasiet labās prakses piemēru "Equal Development Partnership BEST 3 S and Equal Development Partnership" SEED metožu apkopojuma rokasgrāmatā (http://seedproject.eu/uploaded/tiny/files/seed_toolbox_o2_v3.pdf / 11 page/).
Aprakstiet efektīvas komunikācijas nozīmi ar nolūku nodrošināt dzīvotspēju Werkstatt idejai.

Lietderīgi resursi

|
|
|
|
|
|